Building Control Surveyor

 • Cardiff Council
 • Cardiff, UK
 • 26 Mar, 2019
Full time Building Inspector Building Consultant Building Contractor Building Control Building Designer

Job Description

Planning, Transport and Environment

Building Control Surveyor (3 posts)

Ref. EN50009885            

Grade 7- £28,221 - £32,233

These posts are offered on a career grade and the starting salary will depend upon the successful candidates’ qualifications, experience and ability.

Applications are invited from people who can show that they have the skills and abilities required to become an effective member of the building control team and:

- Can deliver high quality, customer focused, services;

- Can deliver provision of additional Value Added Services,

- Can demonstrate knowledge and experience of construction and the building control process;

- Can work as part of a proactive forward thinking Local Authority Building Control Service either Office or Home based,

- Have a construction related qualification;

- Have good communication skills, written and oral;

- Are reasonably IT literate; and,

- Have a valid current driving licence and sole use of a motor vehicle,

- Are able to speak Welsh or undertake appropriate Welsh language training on appointment.

 

You will be responsible for checking plans and building work carried out on site to ensure compliance with the technical standards of the building regulations and allied legislation. Accurate contemporary record keeping is an essential element of the job and you will need to be physically able to fully perform all the functions of the post.

 

Additionally, you will be required to actively undertake additional Value Added Services as directed.    

 

In return we can offer career opportunities, an attractive salary and annual leave entitlement, flexible working, a contributory pension scheme, paid maternity/paternity leave and free parking.

 

For an informal chat about the positions please contact Graham Bond (Acting Building Control Operational Manager) on 029 22330374 or Hugh Nash (Principal Building Control Surveyor) on 029 22330376.

 

These vacancies are suitable for post share.

 

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications. Closing date April 5th.

 

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals:

 • aged under 25
 • not in employment, education or training
 • from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community
 • able to communicate fluently in Welsh

 

 

 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Syrfëwr Rheoli Adeiladu (3 swydd)

 

Cyf. EN50009885       

Gradd 7 - £28,221 - £32,233

 

Cynigir y swyddi hyn ar radd gyrfa a bydd y cyflog dechreuol yn dibynnu ar gymwysterau, profiad a gallu’r ymgeiswyr llwyddiannus.

 

Gwahoddir ceisiadau gan bobl a all ddangos eu bod yn meddu ar y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen i ddod yn aelod effeithiol o'r tîm rheoli adeiladu ac:

- sy’n gallu darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer;

- sy’n gallu darparu Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol;

- sy’n gallu dangos gwybodaeth a phrofiad o adeiladu a’r broses rheoli adeiladu;

- sy’n gallu gweithio fel rhan o Wasanaeth Rheoli Adeiladu blaengar mewn Awdurdod Lleol, naill ai yn y swyddfa neu gartref;

- sydd â chymhwyster adeiladu perthnasol;

- sydd â sgiliau cyfathrebu da, yn ysgrifenedig ac ar lafar;

- sydd â lefel resymol o sgiliau TG;

- sydd â thrwydded yrru ddilys lawn a’u ceir eu hunain i'w defnyddio at ddibenion gwaith,

- sy’n gallu siarad Cymraeg neu gyflawni hyfforddiant iaith Gymraeg priodol ar ôl y penodiad.

 

Byddwch yn gyfrifol am wirio cynlluniau a gwaith adeiladu ar y safle er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau technegol y rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth berthnasol. Mae cadw cofnodion cywir yn elfen hanfodol o'r swydd a bydd angen i chi allu cyflawni holl swyddogaethau'r swydd yn gorfforol.

 

Hefyd, bydd angen i chi ddarparu Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol yn unol â chyfarwyddyd.     

 

Gallwn ni gynnig cyfleoedd gyrfaol, cyflog a gwyliau blynyddol deniadol, gweithio hyblyg, cynllun pensiwn cyfrannol, gwyliau mamolaeth/tadolaeth â thâl, a pharcio am ddim.

 

I gael sgwrs anffurfiol am y swyddi cysylltwch â Graham Bond (Rheolwr Gweithredol Rheoli Adeiladu Dros Dro) ar 029 22330374 neu Hugh Nash (Prif Syrfëwr Rheoli Adeiladu) ar 029 22330376.

 

Mae’r swyddi’n addas i’w rhannu.

 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Dyddiad cau Ebrill 5.

 

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai:

 • dan 25 oed
 • nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
 • o’n cymunedau lleol, gan gynnwys yn benodol unigolion o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd
 • sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

 

 

Salary

Grade 7- £28,221 - £32,233