Assistant Building Control Surveyor

 • Cardiff Council
 • Cardiff, UK
 • 26 Mar, 2019
Full time Building Consultant Building Contractor Building Control Building Designer

Job Description

Planning, Transport and Environment

Assistant Building Control Surveyor (2 posts)

Ref. EN50254804                             

Grade 5 - £20,541 - £23,866

 

These posts are offered on a career grade and the starting salary will depend upon the successful candidates’ qualifications, experience and ability.

 

Applications are invited from people who wish to progress within a Local Authority Building Control Division, and;

- Can deliver high quality, customer focused, services;

- Can work as part of a proactive forward thinking Local Authority Building Control Service,

- Have good communication skills, written and oral;

- Are IT literate; and,

- Have a valid current driving license and sole use of a motor vehicle,

 

As a member of the Building Control Team you will be expected to contribute to a customer focused service provision with appropriate support to all members of the current team. Full support, guidance and mentoring will be provided to ensure that your full potential in the Building Control environment can be achieved. 

 

We can offer career opportunities, training, an attractive salary and annual leave entitlement, flexible working, a contributory pension scheme, paid maternity/paternity leave and parking facilities.

 

For an informal chat about the positions please contact Graham Bond (Acting Building Control Operational Manager) on 029 22330374 or Hugh Nash (Principal Building Control Surveyor) on 029 22330376.

 

These vacancies are suitable for post share.

 

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications. Closing date April 5th.

 

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals:

 • aged under 25
 • not in employment, education or training
 • from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community
 • able to communicate fluently in Welsh

 

 

 

 

 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Archwilydd Cynorthwyol Rheoli Adeiladu (2 swydd)

 

Cyf. EN50254804                             

Gradd 5 - £20,541 - £23,866

 

Cynigir y swyddi hyn ar raddfa gyrfa a bydd y cyflog dechreuol yn dibynnu ar gymwysterau, profiad a gallu’r ymgeiswyr llwyddiannus.

 

Gwahoddir ceisiadau gan bobl sy’n dymuno datblygu mewn Adran Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol, ac:

- sy’n gallu darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer;

- sy’n gallu gweithio fel rhan o Wasanaeth Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol,

- sydd â sgiliau cyfathrebu da, yn ysgrifenedig ac ar lafar;

- sy’n TG llythrennol; ac

- sydd â thrwydded yrru ddilys lawn a’u car eu hun i'w ddefnyddio at ddibenion gwaith.

 

Fel aelod o’r Tîm Rheoli Adeiladu, bydd disgwyl ichi gyfrannu at wasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gyda chymorth priodol i bob aelod o’r tîm presennol. Darperir cymorth, arweiniad a mentora llawn ichi er mwyn sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial llawn yn yr amgylchedd Rheoli Adeiladu.  

 

Gallwn ninnau gynnig cyfleoedd gyrfaol, cyflog deniadol a gwyliau blynyddol, gweithio hyblyg, cynllun pensiwn cyfrannol, gwyliau mamolaeth/tadolaeth â thâl, a chyfleusterau parcio.

 

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Graham Bond (Prif Syrfëwr Rheoli Adeiladu) ar 029 22330374 neu Hugh Nash (Prif Syrfëwr Rheoli Adeiladu) ar 029 22330376.

 

Mae’r swyddi hyn yn addas i’w rhannu.

 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Dyddiad cau Ebrill 5.

 

Fel sefydliad y sector cyhoeddus mawr mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion heb gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai:

 • dan 25 oed
 • nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 • o’n cymunedau lleol, yn arbennig y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd
 • sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

 

 

Salary

Grade 5 - £20,541 - £23,866